ummulquro.net

Keilmuan seseorang wajib diketahui sumbernya, dari mana dan dari siapa dia belajar.  jika tidak, maka perlu diragukan kebenaran ilmunya, oleh karenanya penting bagi santri untuk belajar kepada Guru yang jelas silsilah sanad keilmuannya hingga bersambung dan bersumber dari Rosulillah Muhammad SAW.

Berikut ini silsilah lengkapnya :
KH M Nurullah Szein berguru kepada KH Abdullah Schal, berguru kepada KH Cholil Nawawi Sidogiri, berguru kepada KH Hasyim Asy’ari Tebuireng, berguru kepada Syaikhona Muhammad Kholil Bin Abdul Lathif Al Bangkalany, berguru kepada Syeikh Mahfudz At Termasy, berguru kepada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho Ad Dimyathy, berguru kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, berguru kepada Syeikh Utsman bin hasan Ad Dimyathy, berguru kepada Syeikh Abdullah bin Hijazy As Syarqawy, berguru kepada Syeikh Muhammad bin Salim Al Hifny, berguru kepada Syeikh Ahmad Al Khulaify, berguru kepada Syeikh Ahmad Al Bisybisyi, berguru kepada Syeikh Sulthan bin Ahmad Al Mazzahy, berguru kepada Syeikh Ali Az Zayyady, berguru kepada Al Imam Ibnu Hajar Al Haitamy, berguru kepada Syaikhul islam Zakariya Al Anshory, berguru kepada Al Imam Jalaluddin Al Mahally, berguru kepada Al Imam Sirajuddin Al Bulqiny, berguru kepada Al Imam Ala’uddin Ibnul Atthor, berguru kepada Al Imam Yahya An Nawawy, berguru kepada Al Imam Umar bin As’ad Az Za’iy, berguru kepada Syeikh Utsman bin Abdurrahman As Syahruzury, berguru kepada Syeikh Abdurrahman As Syahruzury, berguru kepada Syeikh Abdullah bin Abi Asrun, berguru kepada Syeikh Abu Ali Al Fariqy, berguru kepada Al Imam Abu Ishaq Ibrahim As Syairazy, berguru kepada Al Qodhi Abut Thoyyib, berguru kepada Al Imam Abul hasan Muhammad bin Ali Al Masarjy, berguru kepada Al Imam Ibrohim Bin Ahmad Al marwazy, berguru kepada Al Imam Abul Abbas Ahmad Bin Suraij Al Baghdady, berguru kepada Al Imam Abul Qosim Utsman bin Sa’id Al Anmathy, berguru kepada Al Imam Ismail bin Yahya Al Muzany, berguru kepada Al Imam Muhammad bin Idris (Imam Syafiiy), berguru kepada Al Imam Malik bin Anas (Imam Malikiy), berguru kepada Al Imam Nafi’ bin sarjis Ad Dailamy, berguru kepada Sayyidina Abdullah Bin Umar, berguru kepada Nabi Muhammad Rosulillah SAW.

Adapun sanad ilmu Al Qur’an beliau, adalah :

KH M Nurullah Szein berguru kepada KH M Cholil bin Abdul Ghofur Blitar, berguru kepada KH M Bashori Alwi Malang, berguru kepada KH Abdul Karim Musthofa Gresik, berguru kepada KH Adlan Aly Jombang, berguru kepada KH M Sa’id Sampang, berguru kepada KH Munawir Krapyak, berguru kepada Syeikh Abdul Karim bin Umar Al Makky, berguru kepada Syeikh Ismail Basytin, berguru kepada Syeikh Ahmad Ar Rosyidy, berguru kepada Syeikh Musthafa bin Abdurrahman, berguru kepada Syeikh Hijazy, berguru kepada Syeikh Ali bin Sulaiman Al Manshury, berguru kepada Syeikh Sulthan Al Mazzahy, berguru kepada Syeikh Saifuddin Atho’illah Al Fudholy, berguru kepada Syeikh Syahadzah Al Yamany, berguru kepada Syeikh Nasiruddin At Thablawy, berguru kepada Al Imam Zakariya Al Anshory, berguru kepada Al Imam Muhammad Ad Dimasyqy, berguru kepada Al Imam Muhammad bin Abdul Kholiq Al Mishry, berguru kepada Al Imam Ali bin Syuja’ bin Salim, berguru kepada Al Imam Abul Qosim As Syathiby, berguru kepada Al Imam Ali bin Muhammad bin Hudzail, berguru kepada Al Imam Sulaiman bin Najah Al Andalusy, berguru kepada Al Imam Utsman Sa’id Ad Dani, berguru kepada Al Imam Thohir bin Ghalbun, berguru kepada Al Imam Ahmad bin Sahal Al Fairuzany, berguru kepada Al Imam Ubaid bin Shobah Al Baghdady, berguru kepada Al Imam Hafs bin Sulaiman Al Kufy, berguru kepada Al Imam Ashim bin Abi Nahud, berguru kepada Al Imam Abu Abdillah bin Habib bin Robi’ah As Salamy, berguru kepafa Sayyidina Utsman bin Affan, berguru kepada Nabi Muhammad SAW.

 

Adapun Sanad Thoriqoh Syadizilyah beliau adalah :

KH M Nurullah Szein berguru kepada RKH Fakhrillah Aschal, berguru kepada Syeikh Ahmad Amin Al Murad, berguru kepada Syeikh Sa’duddin bin Salim Al Murad, berguru kepada Syeikh Abdul Qodir Isa, berguru kepada Syeikh Muhammad Al Hasyimy At Tilmisany, berguru kepada Syeikh Ahmad bin Musthafa Al Alawy, berguru kepada Syeikh Muhammad bin Habib, berguru kepada Syeikh Muhammad bi Qodur Al Wakily, berguru kepada Syeikh Abu Ya’zu Al Muhajiy, berguru kepada Syeikh Araby bin Ahmad Ad Darqawy, berguru kepada Syeikh Ali Al Jamal Al Amrany, berguru kepada Syeikh Araby bin Abdullah, berguru kepada Syeikh Ahmad bin Abdillah Al Fasy, berguru kepada Syeikh Qosim Al Khoshoshy, berguru kepada Syeikh Muhammad bin Abdullah Al Fasy, berguru kepada Syeikh Abdurrahman Al Fasy, berguru kepada Syeikh Yusuf Al Fasy, berguru kepada Syeikh Abdurrahman Al Majdzub, berguru kepada Syeikh Ali Shonhajy Ad Dawwar, berguru kepada Syeikh Ibrahim Al Fahham, berguru kepada Syeikh Ahmad Zarruq, berguru kepada Syeikh Ahmad bin Uqbah Al Hadromy, berguru kepada Syeikh Yahya Al Qodiry, berguru kepada Syeikh Ali bin Wafa, berguru kepada Syeikh Muhammad Wafa Bahrus Shofa, berguru kepada Syeikh Dawud Al bahily, berguru kepada Al Imam Ahmad bin Atho’illah As Sakandary, berguru kepada Al Imam Abul Abbas Al Mursy, berguru kepada Al Imam Abul Hasan As Syadzily, berguru kepada Al Imam Abdussalam Al Masyisyiy, berguru kepada Al Imam Abdurrahman Al Madany, berguru kepada Al Imam Syu’aib Abu Madyan, berguru kepada Al Imam Sulthanul Awliya’ Syeikh Abdul Qodir Al Jailany, berguru kepada Al Imam Sa’id Al Mubarok, berguru kepada Al Imam Abul Hasan Ali bin Yusuf, berguru kepada Al Imam Abul Farah At Thortusy, berguru kepada Al Imam Abul Fadl Abdul Wahhab, berguru kepada Al Imam Abu Bakar Jahdar As Syibly, berguru kepada Al Imam Abul Qosim Al Junaidy, berguru kepada Al Imam Sary As Saqothy, berguru kepada Al Imam Ma’ruf Al Karkhy, berguru kepada Al Imam Dawud At Tbo’iy, berguru kepada Al Imam Habib Al Ajamy, berguru kepada Al Imam Hasan Al Basry, berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Tholib, berguru kepada Nabi Muhammad SAW.

demikianlah silsilah sanad keilmuan pendiri PP Ummul Quro secara lengkap. Semoga Allah melimpahkan barokah para masyayikh kepada kita semua.

(Bukhoriimam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *